Stanovy Spolku ACCR z.s.

Članek 1. Název, sídlo, místo působnosti

 • 1. Spolek Azerbaijani community in the Czech republic z.s. (dále jen Spolek) je nezávislým, zájmovým, kulturně společenským svazkem otevřeným pro občany Ázerbájdžánu a České republiky bez rozdílu národnosti, politického či jiného smýšlení, náboženského vyznání a sociálního postavení.
 • 2. Spolek vyvíjí činnost na území České republiky. Může navazovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí.
 • 3. Sídlem Sdružení je Na Schůdkach 134/6, Praha 12, 14300, Modřaný
 • 4. Sdružení působí na území České republiky a ve své činnosti se řídí zákony ČR.

Članek 2. Cíle Sdružení a charakter jeho činnosti

 • 1. Svůj účel Spolek spatřuje především v navazování a rozvoji vzájemně prospěšných kontaktů v různých oblastech kulturního a společenského života mezi občany České republiky a občany Republiky Ázerbájdžán.
 • 2. S ohledem na výše uvedené se Spolek zaměřuje ve své činnosti především na:
  a) reprezentace Ázerbájdžánské historie, kultury a tradic pro širokou českou veřejnost s cílem vzájemného poznávání a porozumění.
  b) hledání společných stanovisek, spojujících dva národy uvedených zemí potřebné pro vzájemné porozumění a vzájemně prospěšnou spolupráci.
 • 3. K tomuto účelu Sdružení využívá:
  a) pořádání přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, sympozií a konferencí, kulturních a společenských večírků, apod..
  b) navazování styků s partnerskými organizacemi v Ázerbájdžánu a jinde v Evropě, případně s dalšími organizacemi, orgány a jednotlivými občany v Ázerbájdžánu, ČR a Evropě, s nimiž lze uzavírat dohody o spolupráci.
  d) vydávání publikací, brožur a dalších audio-vizuálních materiálů.

Članek 3. Organizace Sdružení

 • 1. V rámci své činnosti může Spolek podle potřeby zřizovat odborné sekce jako pomocné orgány pro jednotlivé oblasti své působnosti.

Članek 4. Členství

 • 1. Členy Spolku mohou být občané bez ohledu státní příslušnosti (individuální členové) i organizace a instituce (kolektivní členové), ztotožňující se s cíli a stanovami Spolku a plnící základní členské povinnosti.
 • 2. Členství je řádné a čestné. Kolektivního člena zastupuje v Spolku pověřená fyzická osoba. Každý z členů má jeden hlas.
 • 3. Členství v Spolku je dobrovolné a o vzniku členství fyzické či právnické osoby rozhoduje představenstvo spolku. Podáním přihlášky vyslovuje člen souhlas se stanovami.
 • 4. Členství zaniká:
  a) písemným sdělením člena o vystoupení ze Sdružení
  b)zrušením členství pro neplnění členských povinností (např. 2. roky nezaplacené členské příspěvky)
  c)vyloučením na základě závažného porušení stanov
  d)úmrtím člena.
 • 5. Valná hromada má právo jmenovat čestným členem osoby, které si získaly mimořádné zásluhy o rozvoj česko – ázerbájdžánských vztahů.

Članek 5. Práva a povinnosti členů

 • 1. Každý člen má právo zúčastnit se výroční členské schůze a všech akcí Spolku, předkládat návrhy, volit a být volen, být plně informován o činnosti Spolku a jeho orgánů včetně hospodaření.
 • 2. Povinností člena je dodržovat Stanovy, aktivně se účastnit činnosti Spolku, plnit úkoly, jimiž byl pověřen, a řádně platit členské příspěvky.

Članek 6. Organizační struktura spolku

Orgány spolku jsou:

 • 1. Valná hromada,
 • 2. Rada spolku,
 • 3. Předseda.

 

 • 1. Valná hromada
  1. 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Členem valné hromady je každý přítomný člen spolku.
 • 1.2. Do působnosti valné hromady patří:
  a) volba a odvolávání členů představenstva,
  b) schvalování změn stanov,
  c) schvalování členských příspěvků,
  d) rozhodování o zániku spolku.
 • 1.3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů.
 • 1.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
 • 1.5. Hlasovací právo všech členů je rovnocenné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Spolku.
 • 1.6. Valná hromada se koná nejméně jednou za 4 roky. Svolává ji představenstvo či předseda.
 • 1.7. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu spolku po celou dobu jeho trvání. Každý člen spolku může obdržet kopii zápisu z valné hromady.
 • 2. Představenstvo
 • 2.1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.
 • 2.2. Představenstvo má 7 členů.
 • 2.3. Je voleno valnou hromadou na dobu 4 let, opětovné zvolení je možné.
 • 2.4. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu na dobu 1 roku, opětovné zvolení je možné.
  Předseda organizuje a koordinuje činnost představenstva:
  a) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti spolku v období mezi zasedáním představenstvo
  b) zastupuje spolek navenek, jedná a podepisuje jeho jménem
  c) vydává organizační řád a popřípadě další interní předpisy.
 • 2.5. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně 2/3 členů představenstva.
 • 2.6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně.
 • 2.7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
 • 2.8. Do působnosti představenstva patří zejména:
  a) svolávání valné hromady
  b) vykonávání usnesení valné hromady
  c) rozhodování o vzniku členství člena a zrušení členství člena
  d) vedení seznamu členů spolku
  e) příjimaní a odvolaní zamástnanců spolku.
 • 2.9. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna 2/3 jeho členů.
 • 2.10. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
 • 2.11. Hlasovací právo je rovnocenné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Članek 7. Prostředky pro činnost

 • 1. Jmění Spolku je tvořeno členskými příspěvky, dary, odkazy a granty v souladu s platnými právními a finančními předpisy. Spolek se zavazuje nepřijimat finanční prostředky od vlád statů mimo EU.
 • 2. Spolek může vlastnit movitý i nemovitý majetek.
 • 2. Způsoby použití a poskytování prostředků spolku:
 • 2.1. Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně platnými předpisy ČR.
 • 2.2. O použití prostředků spolku rozhoduje představenstvo spolku.
 • 2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění vlastního provozu spolku.

Članek 8. Výroční zpráva

 • 1. Spolek vypracovává výroční zprávu každoročně do 31.12.
 • 2. Výroční zpráva je zasílána členům valné hromady, představenstvu a sponzorům spolku.

Članek 9. Závěrečná ustanovení

 • 1. O zániku Spolku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o finančním vypořádání majetku Spolku.